BOARD OF DIRECTORS

2016-2017 BOARD OF DIRECTORS

Past Presidents

 


Arun Venkatesan

Chair


Parag Shah

Purnima Ganju

Dr. Vipul Shah

Sarath Kuravi

Advisory


Ashwin Sharma

Advisory


Nirmal Patel

Advisory